Liên hệ

Liên hệ ban chủ nhiệm đề tài "Ứng dụng công nghệ GIS và WebGIS để xây dựng bản đồ du lịch điện tử tỉnh Thái Bình", với sự hợp tác giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình theo các thông tin sau:

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mạnh Hà

- Học hàm/học vị: TS          
- Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính
- Điện thoại: 04 3 8 361201 (CQ)
- Fax: 04 38361192
- Mobile:  0988757276                        
- E-mail:  hasoil_ig@yahoo.com.vn

Cơ quan chủ trì thực hiện : Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCNVN
- Địa chỉ cơ quan: Viện Địa lý, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3 7560169 (CQ)
- Fax: 04 3 8361 192